PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO PROGRAMU

Tyto obchodní podmínky definují spolupráci níže zmíněných stran v rámci provizního programu ZijemeNezavazne.cz umístěného na adrese https://www.ZijemeNezavazne.cz.

Poskytovatelem provizního systému ZijemeNezavazne.cz je provozovatel portálu ZijemeNezavazne.cz Martin Moravec – IČ: 76408256 (dále jen „poskytovatel“) bydlištěm na adrese K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01.

Osoba, která se do provizního programu ZijemeNezavazne.cz sama, svým jménem a na svou zodpovědnost zaregistruje (dále jen "partner") vyslovuje svou registrací plný souhlas s těmito obchodními podmínkami provizního programu v plném znění. Registrací potvrzujete, že jste se řádně a v plném znění seznámili s těmito podmínkami. Jste si vědom toho, že dohoda je závazná.

Tato smlouva se řídí českými zákony. V případě sporů souhlasíte, že se bude řešit dle českého práva

Smluvní podmínky a pravidla si prosím pečlivě přečtěte.

 

1. Podmínky registrace do provizního programu

1)     Osobě, která se může registrovat do provizního systému, musí být nejméně 18 let nebo více, podle toho, zda se na ni vztahují zákony jiné země.

2)    Do provizního programu se nemůže zaregistrovat osoba, která provozuje nevhodné internetové stránky. Za nevhodný obsah považujeme dětskou pornografii, web s násilnou, rasovou či xenofóbní tématikou.

3) Do provizního programu se může registrovat pouze partner, který provozuje alespoň jedny webové stránky. Provozováním se rozumí vlastnictví internetových stránek, které partner uvedl v registraci.

4) Do provizního programu se mohou registrovat jen osoby, které jsou podnikatelskými subjekty.

 

2. Pomoc proviznímu partnerovi

1)     Rozhraní pro správu provizního programu ZijemeNezavazne.cz je navrženo tak, aby bylo funkční, přehledné a snadno ovladatelné. Pokud přece jen bude mít partner nějaký problém co se týče provizního systému nebo jakoukoliv nejasnost může se poskytovateli ozvat e-mailovou zprávou na [email protected] s žádostí o pomoc. Poskytovatel poradí, odpoví bez zbytečného prodlení.

 

3. Práva k reklamním prvkům

1)     Reklamní prvky, které partner nalezne po přihlášení do partnerského programu jsou ve výlučném vlastnictví poskytovatele. Partner bere na vědomí, že na veškeré reklamní prvky získává jen dočasnou a nepřenosnou licenci. Reklamními prvky jsou míněny bannery, odkazy, zdrojové kódy, případně další prvky umístěné v záložce "Bannery" v zákaznickém prostředí partnerského programu.

 

4. Podmínky propagace

1)     Partner má právo ukládat reklamní prvky pouze na internetových stránkách, které má ve svém vlastnictví.

2)     Partner nemá právo umisťovat reklamní prvky na jakýchkoliv sociálních sítích.V případě zjištění a prokázání propagace na sociálních sítích partnerem bude partner povinen uhradit pokuta ve výši 10 000 Kč.

3)     Partner nemá právo graficky zasahovat do vytvořených bannerů.

           

5. Výše provizí, vyplácení provizí

1)     Provize jsou vypláceny 1x měsíčně

Poskytovatel se zavazuje, že vždy nejpozději do 10-tého dne v měsíci zašle partnerovi e-mail s výzvou o vystavení faktury. V tomto e-mailu poskytovatel zmíní souhrnnou částku provizí za minulé období. Partner je pak oprávněn vystavit poskytovateli fakturu s níže uvedenými fakturačními údaji a poskytovatelem zmíněnou částkou. Poskytovatel je pak povinen fakturu uhradit do data splatnosti.

Fakturační údaje poskytovatele:

Martin Moravec, K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 73801, IC: 76408256, DIC: CZ8603055439

2)     Poskytovatel se zavazuje zaplatit partnerovi provizi ve výši 60% z celé částky za V.I.P. členství v případě, kdy uživatel, kterého partner přivedl, zaplatí částku za V.I.P. členství.

3)     Poskytovatel se zavazuje zaplatit partnerovi provizi ve výši 60% z celé částky za V.I.P. GOLD členství v případě, kdy uživatel, kterého partner přivedl, zaplatí částku za V.I.P. GOLD členství.

4)     Cena za V.I.P. a V.I.P. GOLD členství je proměnlivá (časem možná budeme zdražovat), nikdy však neklesne pod 399 Kč za V.I.P. členství a 999 Kč za V.I.P. GOLD členství. Aktuální ceny za V.I.P. a V.I.P. GOLD může partner zjistit, když se na seznamce zaregistruje jako uživatel a posléze si zobrazí podstránky V.I.P. a V.I.P. GOLD.

4)     První provize je vyplacena jakmile partner zajistí pořízení třech V.I.P. členství. Pokud partner zajistí například 1 V.I.P. v červnu a 2 V.I.P. v červenci, bude mu provize zaslána do 10-tého dne v srpnu. Toto se týká jen první platby. Další platby již budou vypláceny každý měsíc i v případě, když bude provedena jen jedna platba za V.I.P.

 

6. Cookies

1)     Cookies jsou stanoveny na 100 dní.

 

7. Správnost údajů

1)     Partner je povinen uvést v registraci do provizního programu pravdivé údaje

2)     Partner je povinen zajistit, aby jím uvedené údaje v provizním programu byly aktuální. Partner je povinen změnit údaje v provizním programu v případě, kdy například změní adresu trvalého bydliště, změní číslo bankovního účtu, stane se podnikatelským subjektem, zruší svou podnikatelskou činnost, když se stane plátcem DPH či neplátcem DPH

 

8. Nezávislost, zásada mlčenlivosti

1)     Vytvořením dohody nedochází k vytvoření partnerství, pracovního poměru ani podílnictví. Nemáte žádnou pravomoc jednat našim jménem. Z těchto podmínek jasně vyplývá, že provizní partneři jsou zcela nezávislí dodavatelé.

2) Veškeré informace, které se týkají provizního programu, partner pokládá za důvěrné. Informace, ke kterým se partner dostal, nemá právo šířit dál.

3) V případě zjištění a prokázání, že partner prováděl zakázané činnosti výše zmíněné v bodech 1 a 2, bude partnerovi udělena pokuta ve výši 50 000 Kč.

 

9. Daňové povinnosti

1)     Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za daňovou povinnost provizních partnerů

 

10. Stornované provize

1)     Partnerovi nenáleží provize v případě, že si jím zprostředkovaný klient přál odstoupit od pořízeného V.I.P. či V.I.P GOLD členství a navrátit zaplacenou částku. Pokud se tak stane, tak se v partnerském rozhraní u tohoto uživatele zobrazí provize "0 Kč".

1)     V případě, že partner zažádá o nějaký důkaz toho, že ke stornu, resp. vrácení peněz došlo, je poskytovatel povinen zaslat partnerovi na jeho e-mailovou adresu screenshot z internetového bankovnictví, kde bude jasně vidět peněžní pohyb vrácené částky. V rámci GDPR budou veškeré údaje o uživateli zamaskovány.

 

11. Ukončení spolupráce v provizním programu

1)     Partner i poskytovatel mohou kdykoliv dle svého uvážení spolupráci v provizním programu ukončit. V případě ukončení ze strany partnera, je partner povinen informovat poskytovatele o této skutečnosti e-mailovou zprávou na e-mail [email protected]. V případě ukončení ze strany poskytovatele, je poskytovatel povinen informovat o tom partnera e-mailovou zprávou. V obou případech je poskytovatel povinen poukázat celou částku za neproplacené provize na účet partnera a to do 7 dní od oznámení o ukončení spolupráce v provizním programu. Současně s ukončením spolupráce je v rámci GDPR poskytovatel povinen smazat veškerá data o partnerovi.

 

12. Zpracovávání osobních údajů

1)     Registrací do provizního programu dáváte plný souhlas s podmínkami zásad ochrany osobních údajů, které jsou specifikovány zde: https://www.zijemenezavazne.cz/zasady-ochrany-soukromi Berete na vědomí a dáváte plný souhlas k tomu, abychom se mohli přihlašovat do Vašeho rozhraní provizního systému pro naše daňové - fakturační účely.

 

13. Smluvní podmínky

1)     Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit obsah těchto Smluvních podmínek a pravidel. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek a pravidel nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na serveru ZijemeNezavazne.cz.

 

Tyto obchodní podmínky provizního programu jsou platné od 1.9.2018.