Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Zde uvedené všeobecné podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Martinem Moravcem IČO 76408256, DIČ CZ8603055439 a jeho obchodními partnery.

Kupující:

Při zahájení obchodních vztahů předává další prodejce či přímý zákazník prodejci pouze své kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě IČO, DIČ.

V rámci platné legislativy si prodávající vymezuje právo tyto údaje ověřit (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) a na nákupní doklad uvést pouze ověřené údaje z těchto zdrojů, při případné změně těchto údajů, která není aktualizovaná v těchto volně přístupných rejstřících je kupující povinen změnu údajů podložit kopií konkrétních dokladů. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (přímý zákazník) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající:

Martin Moravec, se sídlem Nad Mostárnou 2931, Frýdek-Místek, 738 01, IČO 76408256, DIČ CZ8603055439. Tento subjekt se zabývá prodejem jak přímým zákazníkům, tak dalším prodejcům.

2. Ochrana informací a bezpečnost

Prodávající se zavazuje, že veškeré informace přijaté od kupujícího bere jako důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem tykající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Ceny

Cena za prodávaný produkt je vždy aktuální a plně platná. Kupující kupuje toto zboží za aktuální cenu, která je uvedena na internetových stránkách.

Prodávající je plátcem DPH.

4. Otevírací doba

Objednávky přijímané přes naše internetové stránky jsou přijímány 24 hodin denně, včetně svátků a víkendů.

5. Objednávání

Objednání zboží je možná pouze skrze objednávkový formulář, který je umístěný na internetových stránkách firmy. Kupující je povinen uvést své údaje: jméno, příjmení (případně název firmy), adresu, e-mail, město, stát, (případně IČO, DIČ).

6. Odstoupení od smlouvy

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze 12 hodin před expedicí e-mailem na adresu info@zijeme-nezavazne.cz s textem: ODSTUPUJI OD KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE: DD.MM.RRRR.

7. Odstoupení od smlouvy

V případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží převzal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky: Informovat prodávajícího o této náležitosti, zboží doručit na adresu prodávajícího (Martin Moravec, Nad Mostárnou 2931, Frýdek-Místek, 738 01) na svoje náklady spolu s přiloženou kopií faktury. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí jevit znánky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrovaně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Pokud budete chtít zaslat peníze na adresu, bude Vám připočítán poplatek 50 Kč.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 80,- Kč. Celkem 200 Kč vč. DPH. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání. V případě neuhrazení bude Váš kontakt vyobrazen na portálu www.nespolehlivizakzanici.cz.

8. Možnosti platby

Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

9. Dodací podmínky

Zboží zasíláme skrze Českou Poštu s. p. Cenu za poštovné a balné hradí kupující.

10. Záruka

Na prodávaný balíček se vztahuje záruka 24 měsíců.

11- Reklamace

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu provozovny (Martin Moravec, Nad Mostárnou 2931, Frýdek-Místek, 738 01). Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. Jde- li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 občanského. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí přičemž se za takové vady, nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká pokud:

  • kupující nedodržuje a neřídí se pokyny manuálu.
  • pokud zařízení není funkční z důvodu chybné instalace
  • byl do zařízení proveden neodborný nebo neoprávněný zásah.
  • byla závada způsobena cizími látkami vniklými do zařízení.
  • vadu způsobil zákazník skladováním nebo provozováním zařízení ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí.
  • vada vznikla mechanickým poškozením vinou zákazníka.
  • poškození vzniklo vlivem neodvratné události ( např. živelná pohroma )
  • zařízení bylo připojeno na jiné než předepsané napájecí zařízení.

12. Informace o zboží a dodávce zboží

V případě, že dojde k situaci, kdy se ve skladě prodejce doprodá poslední kus zboží, který je prezentovaný na internetových stránkách a v dané době zákazník zboží objedná, je prodejce povinen informovat kupujícího o této skutečnosti a dohodnout se s ním na zrušení objednávky nebo náhradním termínu zaslání. Informace o produktu jsou vždy aktuální a plně platné, to se však netýká fotografií, které jsou pouhým ilustračním příkladem.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 16.10.2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.